Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Aktualności
    Aktualności (1)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
    Informacje ogólne (4)
    Dane kontaktowe (1)
    Status prawny (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Ramowy plan pracy (0)
        Ramowy plan pracy na rok 2023 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2022 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2021 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2020 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2019 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2018 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2017 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2016 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2015 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2014 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2013 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2012 (1)
        Ramowy plan pracy na rok 2011 (1)
    Budżet i majątek (2)
    Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy (11)
    Kodeks etyki (1)
    LOGO - identyfikacja wizualna Izby (1)
    Regulamin Zamówień Publicznych (1)
    Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna (1)
    Kolegium Izby (2)
    Składy Orzekające (2)
    Wyniki kontroli zewnętrznych (1)
    Kontrola zarządcza (1)
    Ochrona danych osobowych (1)
    Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (4)

Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
    Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej (0)
        Zadania Wydziału (1)
        WKGF- organizacja (1)
    Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń (0)
        Zadania Wydziału (1)
        WIAS - organizacja (1)
    Biuro Izby (0)
        Zadania Biura (1)
        Biuro Izby - organizacja (1)
    Księgowość (0)
        Zadania Księgowości (1)
        Księgowość - organizacja (1)
    Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych (0)
        Zadania Kadr, BHP, Pełnomocnika ds. informacji niejawnych (1)
        Kadry - organizacja (1)
    Inspektor Ochrony Danych (1)

Działalność Izby
    Działalność nadzorcza (0)
        Posiedzenia Kolegium (0)
            Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na najbliższym posiedzeniu Kolegium (1)
            Wyniki badania i rozstrzygnięcia nadzorcze z posiedzeń Kolegium w roku bieżącym. (31)
            Archiwum informacji o planowanym terminie badania uchwał (225)
            Archiwum rozstrzygnięć nadzorczych z posiedzeń Kolegium w latach ubiegłych (5)
                Kolegia z 2021 roku (29)
                Kolegia z 2020 roku (28)
                Kolegia z 2019 roku (28)
                Kolegia z 2018 roku (27)
                Kolegia z 2017 roku (28)
                Kolegia z 2016 roku (27)
                Kolegia z 2015 roku (27)
                Kolegia z 2014 roku (30)
                Kolegia z 2013 roku (30)
                Kolegia z 2012 roku (27)
        Dane statystyczne działalności nadzorczej (0)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
        Stanowiska Kolegium (21)
        Archiwum stanowisk Kolegium (6)
    Działalność opiniodawcza (0)
        Uchwały Składów Orzekających nowe (0)
            Uchwały z 2023 roku (115)
            Uchwały z 2022 roku (146)
            Uchwały z 2021 roku (144)
            Uchwały z 2020 roku (144)
            Uchwały z 2019 roku (144)
            Archiwum uchwał z lat ubiegłych (0)
                Uchwały z 2014 roku (144)
                Uchwały z 2018 roku (144)
                Uchwały z 2013 roku (145)
                Uchwały z 2017 roku (144)
                Uchwały z 2012 roku (144)
                Uchwały z 2015 roku (144)
                Uchwały z 2016 roku (144)
                Informacje o projektach (0)
                    Opinie o projektach budżetuJST 2011 (0)
                    Archiwum opinii o projektach budżetu JST (0)
                        Informacja o Projektach 2010 (0)
                            gminy (0)
                                miejskie (21)
                                wiejskie/miejsko-wiejskie (98)
                            powiaty (0)
                                powiat grodzki (4)
                                powiat ziemski (16)
                            województwo samorządowe (1)
                            związki międzygminne (5)
                        Informacja o Projektach 2008 (137)
                            Skład I (1)
                            Skład II (1)
                            Skład III (1)
                            Skład |V (1)
                            Skład V (1)
                        Informacja o Projektach 2009 (0)
                            Opinie na 2009 rok wydane przez Składy Orzekające na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 listopada 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.). (1)
                                gminy (0)
                                    miejska (21)
                                    wiejska/ miejsko-wiejska (98)
                                powiaty (0)
                                    powiat grodzki (4)
                                    powiat ziemski (16)
                                województwo samorządowe (1)
                                związki (6)
                Opinie o wnioskach Komisji Rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium (0)
                    Opinie za 2008 rok (0)
                        gminy (0)
                            miejska (21)
                            wiejska/ miejsko-wiejska (98)
                        powiaty (0)
                            powiat grodzki (4)
                            powiat ziemski (16)
                        województwo samorządowe (1)
                        związki (6)
                    Opinie za 2009 rok (0)
                        Gminy (0)
                            wiejska/miejsko-wiejska (0)
                            miejska (0)
                        Powiaty (0)
                            powiaty grodzkie (0)
                            powiaty ziemskie (0)
                        Województwo Samorządowe (0)
                        Związki międzygminne (0)
                    Opinie za 2010 rok (0)
                        gminy (0)
                            miejska (0)
                            wiejska/wiejsko-miejska (0)
                        powiaty (0)
                            powiaty grodzkie (0)
                            powiaty ziemskie (0)
                        Województwo samorządowe (0)
                        Związki międzygminne (0)
                Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
                    Archiwum opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
                        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok (0)
                            gminy (0)
                                miejska (0)
                                wiejska/ miejsko-wiejska (0)
                            powiaty (0)
                                powiat grodzki (0)
                                powiat ziemski (0)
                            województwo samorządowe (0)
                            związki (0)
                        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok (0)
                            Gminy (0)
                                miejska (21)
                                wiejska/miejsko-wiejską (98)
                            Powiaty (0)
                                powiaty grodzkie (4)
                                powiaty ziemskie (16)
                            Województwo Samorządowe (1)
                            Związki międzygminne (5)
        Dane statystyczne działalności opiniodawczej (0)
            2019 r. (1)
            2018 r. (1)
            2020 r. (1)
            2021 r. (1)
    Działalność informacyjna (0)
        Sprawozdawczość (6)
        Klasyfikacja (10)
        Informacje miesięczne o zmianach w przepisach prawa (0)
            Za rok 2022 (11)
            Za rok 2021 (9)
            Za rok 2020 (8)
            Za rok 2019 (9)
            Za rok 2018 (9)
            Za rok 2017 (8)
            Za rok 2016 (9)
            Za rok 2015 (9)
            Za rok 2014 (11)
            Za rok 2013 (11)
            Za rok 2012 (10)
            Za rok 2011 (11)
            Za rok 2010 (12)
            Za rok 2009 (11)
            Za rok 2008 (12)
            Za rok 2007 (13)
            Za rok 2006 (11)
            Za rok 2005 (9)
        Inne (6)
        Archiwum (15)
    Działalność kontrolna (0)
        Wystąpienia pokontrolne (0)
            2022 (0)
                Kontrola problemowa (0)
                Kontrola doraźna (3)
                Kontrola kompleksowa (0)
                    Gminy (25)
                    Powiaty ziemskie (0)
                    Powiaty grodzkie (0)
                    Województwo (0)
            2021 (0)
                kontrola problemowa (3)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (25)
                    powiaty ziemskie (4)
                    województwo (1)
                    powiaty grodzkie (1)
                kontrola doraźna (10)
            2020 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (30)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (6)
                    związki (0)
                    województwo (0)
                kontrola doraźna (7)
                kontrola problemowa (2)
            2019 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (29)
                    powiaty grodzkie (2)
                    powiaty ziemskie (3)
                    związki (0)
                    województwo (0)
                kontrola doraźna (19)
            2018 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (35)
                    powiaty grodzkie (0)
                    powiaty ziemskie (3)
                    związki (0)
                    województwo (0)
                kontrola problemowa (29)
                kontrola doraźna (0)
            2017 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (25)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (4)
                    związki (0)
                    województwo (1)
                kontrola problemowa (33)
                kontrola doraźna (0)
            2016 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (30)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (6)
                    związki (0)
                    województwo (0)
                kontrola problemowa (25)
                kontrola doraźna (0)
            2015 (0)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (29)
                    powiaty grodzkie (2)
                    powiaty ziemskie (4)
                    związki (0)
                    województwo (0)
                kontrola problemowa (25)
                kontrola doraźna (3)
            2014 (0)
                kontrola doraźna (3)
                kontrola problemowa (22)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (35)
                    powiaty grodzkie (0)
                    powiaty ziemskie (2)
                    związki (2)
                    województwo (0)
            2013 (0)
                kontrole doraźne (0)
                kontrole problemowe (16)
                kontrole kompleksowe (0)
                    gminy (25)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (4)
                    związki (0)
                    województwo (1)
            2012 (0)
                kontrole doraźne (1)
                kontrole problemowe (19)
                kontrole kompleksowe (0)
                    gminy (30)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (6)
                    związki (1)
                    województwo (0)
        Archiwum (0)
            2009 (0)
                kontrole doraźne (1)
                kontrole problemowe (34)
                kontrole kompleksowe (0)
                    gminy (22)
                    powiaty grodzkie (1)
                    powiaty ziemskie (3)
                    związki (0)
                    województwo (1)
            2010 (0)
                kontrole doraźne (1)
                kontrole problemowe (16)
                komtrole kompleksowe (0)
                    gminy (38)
                    powiaty grodzkie (0)
                    powiaty ziemskie (3)
                    związki (2)
                    województwo (0)
            2008 (0)
                kontrole kompleksowe (0)
                    powiaty ziemskie (7)
                    gminy (31)
                    związki (2)
                    powiaty grodzkie (1)
                    województwo (0)
                kontrole doraźne (1)
                kontrole problemowe (15)
            2011 (0)
                kontrola doraźna (0)
                kontrola problemowa (13)
                kontrola kompleksowa (0)
                    gminy (29)
                    powiaty grodzkie (2)
                    powiaty ziemskie (4)
                    związki (1)
                    województwo (0)
            2007 (0)
                kontrole kompleksowe (0)
                    powiaty ziemskie (3)
                    gminy (28)
                    związki (1)
                    powiaty grodzkie (2)
                    województwo (0)
                kontrole doraźne (0)
                kontrole problemowe (15)
            2006 (0)
                kontrole kompleksowe (0)
                    województwo (0)
                    powiaty ziemskie (3)
                    powiaty grodzkie (0)
                    gminy (35)
                    związki (3)
                kontrole doraźne (1)
                kontrole problemowe (19)
            2005 (0)
                kontrole kompleksowe (0)
                    województwo (1)
                    powiaty ziemskie (2)
                    powiaty grodzkie (1)
                    gminy (29)
                    związki (0)
                kontrole doraźne (3)
                kontrole problemowe (7)
            2004 (0)
                kontrole kompleksowe (0)
                    województwo (0)
                    powiaty ziemskie (8)
                    powiaty grodzkie (1)
                    gminy (25)
                    związki (3)
                kontrole problemowe (15)
                kontrole doraźne (3)
        Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych (1)
        Wykaz postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych kontrolą przez RIO w Gdańsku (0)
            2021 (1)
            2022 (1)
    Działalność szkoleniowa (0)
        Informacje o szkoleniach (0)
        Plany szkoleń (2)
        Archiwum (0)
            Szkolenia zrealizowane w 2022 roku (5)
            Szkolenia zrealizowane w 2021 roku (10)
            Szkolenia zrealizowane w 2020 roku (4)
            Szkolenia zrealizowane w 2019 roku (6)
            Szkolenia zrealizowane w 2018 roku (10)
            Szkolenia zrealizowane w 2017 roku (8)
            Szkolenia zrealizowane w 2016 roku (11)
            Szkolenia zrealizowane w 2015 roku (16)
            Szkolenia zrealizowane w 2014 roku (18)
            Szkolenia zrealizowane w 2013 roku (14)
            Szkolenia zrealizowane w 2012 roku (14)
                "Sprawozdawczość budżetowa na 2013 rok – zmiana rozporządzenia" (2)
            Szkolenia zrealizowane w 2007 roku (1)
            Szkolenia zrealizowane w 2006 roku (1)
            Szkolenia zrealizowane w 2005 roku (1)
    Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych (0)
        Informacje ogólne (1)
        Udzielone wyjaśnienia (1)
            Podatki i opłaty lokalne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (0)
                2022 r. (3)
                2021r. (3)
                2020 r. (2)
                2018r. (2)
                2017r. (2)
                2016r. (3)
                2015r. (0)
                2014r. (0)
                2013r. (8)
                2012r. (2)
            Kompetencje organów j.s.t. i komisji stałych organów stanowiących j.s.t. (0)
                2012r. (0)
                2013r. (0)
                2014r. (2)
                2015r. (0)
                2016r. (1)
                2020 r. (2)
                2021 r. (1)
            Klasyfikacja budżetowa (0)
                2022r. (3)
                2021r. (1)
                2020r. (2)
                2019r. (2)
                2016r. (1)
                2015r. (1)
                2014r. (4)
                2013r. (5)
                2012r. (17)
            Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (0)
                2015r. (0)
                2014r. (0)
                2013r. (1)
                2012r. (0)
            Sprawozdawczość budżetowa (0)
                2015r. (1)
                2014r. (1)
                2013r. (0)
                2012r. (4)
            Zaciąganie i spłata zobowiązań (0)
                2018r. (3)
                2016r. (1)
                2015r. (0)
                2014r. (1)
                2013r. (1)
                2012r. (1)
            Zamówienia publiczne (0)
                2022 r. (4)
                2021r. (1)
                2015r. (0)
                2014r. (1)
                2013r. (1)
                2012r. (0)
            Zasady gospodarowania mieniem komunalnym (0)
                2015r. (1)
                2014r. (2)
                2013r. (0)
                2012r. (1)
            Pracownicy samorządowi (0)
                2022r. (1)
                2021 r. (1)
                2018r. (4)
                2015r. (0)
                2014r. (1)
                2013r. (3)
                2012r. (2)
            Zasady i formy finansowania zadań j.s.t. (0)
                2021r. (4)
                2020r. (1)
                2018r. (5)
                2017r. (2)
                2016r. (2)
                2015r. (3)
                2014r. (4)
                2013r. (4)
                2012r. (4)
                2022 r. (2)
            Dotacje (0)
                2022 r. (13)
                2021 r. (8)
                2020 r. (8)
                2019 r. (9)
                2018 r. (12)
                2017r. (14)
                2016r. (8)
                2015r. (22)
                2014r. (32)
                2013r. (17)
                2012r. (15)
            Budżet jednostki samorządu terytorialnego (0)
                2022r. (4)
                2021r. (2)
                2020r. (3)
                2017r. (1)
                2016r. (2)
                2015r. (1)
                2014r. (7)
                2013r. (2)
                2012r. (5)
            Rachunkowość budżetowa (0)
                2021r. (2)
                2020r. (1)
                2016r. (3)
                2015r. (4)
                2014r. (2)
                2013r. (3)
                2012r. (0)
                2022 r. (1)
            Zagadnienia pozostałe (0)
                2023 r. (1)
                2022 r. (21)
                2021r. (18)
                2020r. (13)
                2019 r. (20)
                2018r. (10)
                2017r. (9)
                2016r. (2)
                2015r. (8)
                2014r. (8)
                2013r. (7)
                2012r. (3)

Informacje
    Komunikaty (19)
    Szkolenia (0)
        Aktualna oferta szkoleniowa (1)
    Skargi i wnioski (8)
    Petycje (1)
    Zasady udostępniania informacji publicznej (2)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Oferty pracy (1)
    Staże, praktyki, wolontariat (1)
    Przetargi (0)
        Przetargi 2019 (0)
            Archiwum (8)
        Przetargi 2017 (1)
            Archiwum (2)
        Przetargi 2016 (0)
            Archiwum (3)
        Przetargi 2015 (0)
            Archiwum (4)
        Przetargi 2014 (0)
            Archiwum (2)
        Przetargi 2013 (0)
            Archiwum (4)
        Przetargi 2012 (0)
            Archiwum (9)
    Instrukcja obsługi (1)
    Redakcja (1)
    e-Nadzór (1)
    Besti@ (1)

Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
    Dane adresowe i kontaktowe (1)
    Status prawny i zadania (1)
    Organizacja (1)
    Rejestr (1)
    Ochrona danych osobowych (1)

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
    Status prawny i zadania (1)
    Organizacja (1)
    Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (1)
    Rejestr (1)
    Ochrona danych osobowych (1)

Współpraca naukowa
    Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij