Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przedstawia poniżej przyjęte przez Kolegium tutejszej Izby stanowisko w sprawie stosowania art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności dopuszczalności zwiększania wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienie na ten cel środków z rezerwy ogólnej.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten tematW związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dopuszczalnych form udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego wsparcia  dla  Ukrainy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zamieszcza, odnoszącą się do powyższej problematyki,  odpowiedź na złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego  wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Przekazujemy ważną informację dotyczącą kontaktów z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku za pomocą platformy ePUAP. Zaplanowaliśmy likwidację skrzynki podawczej o adresie "/452uketc7j/skrytka"

Od dnia 1 marca 2022 r. wszelka korespondencja przychodząca i wychodząca za pomocą systemu ePUAP będzie obsługiwana tylko i wyłącznie za pośrednictwem skrzynki podawczej o adresie "/452uketc7j/SkrytkaESP"

Prosimy o dokonanie weryfikacji adresów skrytek wykorzystywanych do komunikacji z naszą instytucją za pomocą platformy ePUAP i dokonanie stosownych zmian w użytkowanych u Państwa systemach informatycznych.


Link do pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów - Informacje o możliwościach udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19


KOMUNIKAT PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

        W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że do odwołania, kontakt z Izbą, jak również z Zespołem Zamiejscowym w Słupsku możliwy jest tylko poprzez kanały komunikacji elektronicznej (email, e-PUAP) bądź telefoniczny.
        Korespondencję należy przekazywać głównie w formie elektronicznej, a papierową wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Luiza Budner-Iwanicka                     

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


W związku z rozbudową elektronicznego systemu wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) o moduł wydawania opinii informujemy, że od dnia 9 listopada 2018 r. udostępniony zostanie dla Państwa elektroniczny formularz do wysyłki aktów prawnych podlegających opinii oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające RIO w Gdańsku.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że od dnia 14 czerwca 2017 r. udostępnia możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z dedykowanej do tego celu funkcji w systemie Legislator lub z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej i przekazywanie w ten sposób aktów prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF).

Uwaga

 

Zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

- uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@.

 

Decydując się na wysyłkę aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wersji elektronicznej nie należy przesyłać tych samych dokumentów dodatkowo w formie papierowej oraz nie należy przekazywać tut. Izbie aktów podlegających nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

 

Tu znajdą Państwo instrukcję przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat elektronicznego sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń do nadzoru RIO uprzejmie prosimy o wyznaczenie w Państwa jednostkach osób, z którymi będzie możliwy kontakt w tych sprawach i przekazanie ich danych za pomocą formularza elektronicznego dostępnego >>>>> pod tym adresem <<<<<.

 

Zachęcamy Państwa do elektronicznego przekazywania uchwał i zarządzeń oraz do współpracy w powyższym zakresie.