Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku reprezentowana przez Prezesa Izby z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

W celu skontaktowania się z Panią Dorotą Żarską - Sacharczuk Inspektorem Ochrony Danych Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku należy wysłać wiadomość na adres e-mail:

iod@gdansk.rio.gov.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pod numerem telefonu kontaktowego 58 765 99 82.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Rzeczniku Dyscypliny Finansów Publicznych właściwym dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Kto jest odbiorcą danych?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest czas przechowywania danych?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych Osobowych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

·       prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

·       prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

·       prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

Dane osobowe przetwarzane przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Jaka jest podstawa prawna regulująca kwestie ochrony danych osobowych?

Krajowe:

·       Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

·       ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Europejskie:

·       rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

Jaka jest podstawa prawna regulująca obowiązek informacyjny Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku jako administratora danych osobowych?

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych reguluje artykuł 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

·       rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1 z późn. zm.) - RODO

 

 

·       ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - UODO

 

W razie potrzeby tutaj znajdą Państwo niezbędne Klauzule informacyjne zawierające najistotniejsze informacje związane z ochroną danych osobowych:

 

·       Klauzula informacyjna Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku  (Klauzula PDF)