PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

WNOSZĄCY PETYCJĘ

Petycja może być złożona przez: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

ADRESAT PETYCJI

Petycję można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.  

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Petycję można złożyć:

a) w formie pisemnej przesyłając ją na adres Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk) lub składając osobiście w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (adres jw.),

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 - e-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl

 - elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: / 452uketc7j/SkrytkaESP

 

TREŚĆ PETYCJI

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

- oznaczenie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji dołączana jest zgoda podmiotu trzeciego na złożenie w jego interesie petycji, wyrażona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja została wniesiona.

 

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA

Petycję składaną w formie pisemnej podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca, która winna wykazać umocowanie do wniesienia petycji (np. załączyć pełnomocnictwo).

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. O pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i o poprzednim sposobie załatwienia petycji niezwłocznie informuje się wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego lub miejsca jego zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

OPŁATY

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłat, w tym opłaty skarbowej.