Praktyki studenckie, wolontariat i staże w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów różnych uczelni wyższych, umożliwiając zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych podczas nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów, świadczenia usług wolontarystycznych oraz odpłatnych staży dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

 

Ogólne zasady organizacji

Celem praktyk, stażu oraz wolontariatu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Powyższe odbywa się bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej - praktykanta/stażystę/wolontariusza – dziedziny.

Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, doradza w realizacji zadań oraz ocenia ich wykonanie.

Formalności

Osoba, która uzyskała zgodę danej komórki organizacyjnej na realizację praktyki/stażu/wolontariatu przed podjęciem współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku musi dopełnić wszelkich formalności.

1. PRAKTYKI STUDENCKIE w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów różnych uczelni wyższych wszystkich lat studiów zarówno obowiązkowych (na podstawie skierowania z uczelni), jak i dobrowolnych (w porozumieniu z biurem karier).

Studenci zainteresowani praktykami w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny i złożyć podanie w tej sprawie.

Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej.

Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez Uczelnię (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz.) należy odesłać na niżej podany adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

 

Osoby wybrane na praktykę są zobowiązane posiadać i dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której został przyjęty. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji Izby.

2. STAŻ w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa organizuje również staż dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (na podstawie umowy z PUP, w miarę dostępności środków) lub staż, na który kierowani są studenci z poszczególnych uczelni wyższych.

Zainteresowani stażem mogą w tej sprawie kontaktować się z pracownikiem ds. kadr Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku telefonicznie: /58/ 301-86-45.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki Urzędu Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i stażysty.

3. WOLONTARIAT w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Istnieje  możliwość świadczenia usług wolontarystycznych na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny i złożyć podanie w tej sprawie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku udziela pracownik ds. kadr.