Praktyki studenckie, wolontariat i staże w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższych, umożliwiając zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych podczas nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów, świadczenia usług wolontarystycznych oraz odpłatnych staży dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

 

Ogólne zasady organizacji

Celem praktyk, stażu oraz wolontariatu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Powyższe odbywa się bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej - praktykanta/ stażystę/wolontariusza - dziedziny.

Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, doradza w realizacji zadań oraz ocenia ich wykonanie.

Formalności

Osoba, która uzyskała zgodę danej komórki organizacyjnej na realizację praktyki/stażu/wolontariatu przed podjęciem współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku musi dopełnić wszelkich formalności.

1. PRAKTYKI STUDENCKIE w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Praktyki studenckie są bezpłatne i organizowane dla studentów wszystkich lat studiów.

Studenci zainteresowani praktykami w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny.

FORMULARZ

Po wyborze osoby na praktykę, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów pomiędzy uczelnią kierującą a Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy.

Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez Uczelnię (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz.) należy odesłać na niżej podany adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

Osoby wybrane na praktykę są zobowiązane posiadać i dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań komórki organizacyjnej, do której został przyjęty. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/licencjackiej, będących w dyspozycji Izby.

2. STAŻ w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku organizuje staże dla bezrobotnych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Zainteresowani stażem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku lub kontaktować się z pracownikiem ds. kadr w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku telefonicznie: /58/ 301-86-45.

Istnieje również możliwość przyjęcia na staż w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku osób bezrobotnych zarejestrowanych w innych urzędach pracy na terenie kraju, po uprzednim uzgodnieniu warunków przyjęcia na staż i możliwości finansowania z danym urzędem.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki urzędu, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i stażysty.

3. WOLONTARIAT w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Istnieje  możliwość świadczenia usług wolontarystycznych na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.

Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zobowiązani są wypełnić formularz aplikacyjny.

FORMULARZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku udziela pracownik ds. kadr.