Do zadań Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy:

1)       opracowywanie i przedkładanie Kolegium RIO projektu Rocznego Ramowego Planu Pracy Izby na rok budżetowy,

2)       opracowanie sprawozdania z wykonania Rocznego Ramowego Planu Pracy Izby,

3)       opracowanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby,

4)       przygotowanie sprawozdań opisowych z działalności Wydziału za pórocze, III kwartał i rocznych,

5)       kontrola pod względem zgodności z prawem uchwał organów stanowiących j.s.t. i zarządzeń podlegających nadzorowi Izby dotyczących budżetu i jego zmian,

6)       wczytywanie do odpowiedniego programu uchwał budżetowych i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego w celu ich weryfikacji,

7)       przyjmowanie w programie BeSTi@, zaczytywanie do systemu e-Nadzór oraz kontrola merytoryczna i rachunkowa uchwał i zarządzeń j.s.t. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8)       przekazywanie Ministrowi Finansów, za pomocą wskazanej przez niego aplikacji:

o        projektów Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami opinii,

o        Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.);

9)   przyjmowanie w określonych przez Ministra Finansów terminach oraz kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym niżej wymienionych sprawozdań:

o        Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,

o        Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,

o        Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

o        Rb-NDS o nadwyżce / deficycie j.s.t.,

o        Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

o        Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

o        Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu,

o        Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

o        Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

o        Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j,s,t, ustawami,

o        Rb-ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami.

o        Rb ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;

10)   weryfikacja sprawozdań w odpowiednim programie i za pomocą dedykowanych do tego zadania raportów,

11)   przekazywanie sprawozdań budżetowych w odpowiednim programie do Departamentu Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań z operacji finansowych z jednostek samorządu terytorialnego do Głównego Urzędu Statystycznego,

12)   sporządzanie półrocznych i rocznych analiz ze sprawozdań budżetowych składanych do RIO,

13)   przyjmowanie i tworzenie komputerowej bazy danych ze sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych dla których jednostki samorządu terytorialnego są organizatorem oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw i przesyłanie ich do Głównego Urzędu Statystycznego,

14)   przyjmowanie w terminach określonych przez Ministra Finansów sprawozdań finansowych sporządzanych przez j.s.t.,

15)   przyjmowanie w określonych terminach bilansów skonsolidowanych sporządzanych przez j.s.t. oraz przesyłanie ich w odpowiednim programie do Ministerstwa Finansów,

16)   organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz spotkań informacyjnych w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową i zamówień publicznych jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.),

17)   przygotowanie dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z powodu niesporządzenia lub nieprzekazania w terminie przez j.s.t. sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania,

18)   doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania kierowane do Izby, dotyczące gospodarki finansowej, sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej.