Ankieta "Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST"

 

W związku z wnioskiem Pana Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji – Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prosi o przekazanie informacji dotyczącej skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze prośbę wyrażoną przez Pana Ministra Izba prosi o przekazanie informacji według załączonego wzoru.


 Wypełnioną informację należy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.
 
Jednocześnie Izba zwraca uwagę na konieczność przeczytania instrukcji przed wypełnieniem ankiety oraz podania informacji dla:

  • budżetu JST (na zakładce „JST” cz. I i II),
  • wydatków ponoszonych z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (na zakładce „JST” cz. III),
  • zbiorczo przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
    (na zakładce „SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY”)
  • imienia i nazwiska odpowiednio Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Zarządu Związku 
  • imienia i nazwiska Skarbnika jst oraz dodatkowo numeru telefonu kontaktowego do osoby sporządzającej ankietę.
  • podpisania przesyłki kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez organ wykonawczy jst.