Pismo Prezesa UOKiK, Pana Tomasza Chróstnego z dnia 1.04.2020 r. odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania Covid-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy.