Pismo Podsekretarza Satnu Pana Jacka Sarnowskiego z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydanych na podstawie art. 15p i art 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)