Informujemy, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Izby w formie przewidzianej w art. 63 § 1 kpa powinny zawierać co najmniej:

-wskazanie osoby, od której pochodzą (imię i nazwisko, ewentualnie pełną nazwę
i siedzibę jednostki organizacyjnej),

-jej adres,

-żądanie.

/podstawa prawna: art. 63 § 2 kpa/

 

Podanie wniesione pisemnie powinno zawierać nadto:

-podpis wnoszącego podanie,

/podstawa prawna: art. 63 § 2 i 3 kpa/

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać co najmniej:

-wskazanie osoby, od której pochodzi,

-jej adres,

-żądanie,

-powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym (zob. ustawa z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001r., Nr 130, poz.1450 ze zm.)

/podstawa prawna: art. 63 § 2 w zw. z art. 63 §3a kpa/

 

 

Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, rozpoznanie sprawy będzie możliwe wyłącznie po usunięciu przez wnoszącego podanie braków w terminie siedmiu dni od wezwania do ich usunięcia.

W razie nieusunięcia tych braków podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

/podstawa prawna: art. 64 § 2 kpa/

 

 

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

/podstawa prawna: art. 64 § 1 kpa/

 

 

Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku opracowuje raporty, analizy i opinie wyłącznie w sprawach określonych w ustawie. Opinie wydaje się w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

/podstawa prawna art.1 ust. 3 i art.13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm.)/

 

 

Działalność informacyjna, instruktażowa i szkoleniowa Izby jest prowadzona wyłącznie w zakresie objętym nadzorem i kontrolą i skierowana do nadzorowanych i kontrolowanych podmiotów.

/podstawa prawna: art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm./