Do wyłącznej właściwości Kolegium Izby należy:

 1. orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń w sprawach:
  - procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
  - budżetu i jego zmian,
  - zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
  - zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
  - absolutorium,
  - wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
 2. ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 2137 z późn. zm.):
  - w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego,
  - w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 240a ustawy o finansach publicznych lub braku pozytywnej opinii Izby do tego programu,
  - w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych
  - w przypadku stwierdzenia przez Kolegium Izby nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części (budżet lub jego część dotknięte nieważnością).
 3. rozpatrywanie odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające,
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno - szkoleniowej Izby,
 5. uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby oraz ramowego planu pracy,
 6. przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,
 7. rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 8. opiniowanie kandydatów na członków Kolegium,
 9. wybór kandydata na Prezesa Izby,
 10. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Izby,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Uchwały Kolegium Izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Kolegium Izby, a w sprawach odwoławczych w kwestiach związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu niejawnym.