Począwszy od 2010roku jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkoły przeprowadzają analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia.

Do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i w terminie 7 dni przedkłada organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół powadzonym przez tę j.s.t., związkom zawodowym oraz regionalnej izbie obrachunkowej. Sporządzenie w/w sprawozdania, jak wynika z ilości kierowanych do RIO w formie pisemnej i telefonicznej pytań, nastręcza jednostkom wiele trudności.

Regionalne izby obrachunkowe, jak wynika z art. 11 i 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami) oraz z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), kontrolują jedynie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, nie są natomiast upoważnione do ich merytorycznej weryfikacji. W związku z tym wszelkie pytania dotyczące sporządzania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli prosimy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.