obrazek


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, dzień 4 maja 2021 r. jest w tutejszej Izbie dniem wolnym od pracy. 


Link do pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów -  Informacje o możliwościach udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19


            Szanowni Państwo,

            z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane COVID - 19 w tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku była zmuszona zrezygnować z przeprowadzenia szkolenia dotyczącego projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne.

            Mając jednak na uwadze ważkość powyższej problematyki, w tym zmiany przepisów regulujących przedmiotową materię uchwałodawczą, przesłaliśmy Państwu dzisiaj za pośrednictwem poczty elektronicznej materiały informacyjne dotyczące powyższych zagadnień.

            Składają się na nie następujące opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

1.     Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021,

2.     Projekt wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i lata następne,

3.     Wieloletnia prognoza finansowa 2021 – metodologia liczenia.

Ponadto do powyższych materiałów załączyliśmy broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów pn.: Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia  opracowania.

 

W przypadku nieotrzymania przez Państwa powyższych materiałów proszę o kontakt z Panią Danutą Zbierską – Naczelnikiem Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń tut. Izby pod numerem telefonu: 58 320 – 86 – 26.

Łącząc wyrazy szacunku i życzenia zdrowia

Luiza Budner – Iwanicka

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Gdańsku
 


Ankieta "Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków JST"

W związku z wnioskiem Pana Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prosi o przekazanie informacji dotyczącej skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. -> (link)


Pismo Podsekretarza Stanu, Pana Jacka Sarnowskiego z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i przedłużania terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin, wydanych na podstawie art. 15p i art 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) -> (link)


Pismo Prezesa UOKiK, Pana Tomasza Chróstnego z dnia 1.04.2020 r. odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania Covid-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy. ->(link)


Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pana Piotra Pełki nr DMP-1.52.25.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące informacji nt. dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, która została zawarta w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. -> (link)


KOMUNIKAT PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

        W celu zapobiegania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że do odwołania, kontakt z Izbą, jak również z Zespołem Zamiejscowym w Słupsku możliwy jest tylko poprzez kanały komunikacji elektronicznej (email, e-PUAP) bądź telefoniczny.
        Korespondencję należy przekazywać głównie w formie elektronicznej, a papierową wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Luiza Budner-Iwanicka                     

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 


 

Poniżej przedstawiamy Państwu treść wyjaśnień z dnia 16 i 17 marca 2020 roku dotyczących braku możliwości przesunięcia terminu na składanie sprawozdań przez zobowiązane podmioty z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19.

Wyjaśnienie z dnia 16-03-2020 r.

Wyjaśnienie z dnia 17-03-2020 r.


W związku z rozbudową elektronicznego systemu wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) o moduł wydawania opinii informujemy, że od dnia 9 listopada 2018 r. udostępniony zostanie dla Państwa elektroniczny formularz do wysyłki aktów prawnych podlegających opinii oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające RIO w Gdańsku.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat

 


 

Regionalna Izba Obrachunkowa na Prośbę Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatków od Gier zamieszcza na stronie pismo skierowane do Pań i Panów Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w związku z informacją o nowym sprawozdaniu podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że od dnia 14 czerwca 2017 r. udostępnia możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z dedykowanej do tego celu funkcji w systemie Legislator lub z Modułu Komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej i przekazywanie w ten sposób aktów prawnych podlegających nadzorowi Izby, za wyjątkiem uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 230 ustawy o finansach publicznych (tj. dot. WPF).

 

Uwaga

 

Zgodnie z art. 230b pkt. 2 ustawy o finansach publicznych systemem właściwym do przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

- projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

- uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jest wyłącznie system BeSTi@.

Decydując się na wysyłkę aktów prawnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w wersji elektronicznej nie należy przesyłać tych samych dokumentów dodatkowo w formie papierowej oraz nie należy przekazywać tut. Izbie aktów podlegających nadzorowi Wojewody Pomorskiego.

 

Tu znajdą Państwo instrukcję przekazywania aktów prawnych do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat elektronicznego sposobu przekazywania uchwał i zarządzeń do nadzoru RIO uprzejmie prosimy o wyznaczenie w Państwa jednostkach osób, z którymi będzie możliwy kontakt w tych sprawach i przekazanie ich danych za pomocą formularza elektronicznego dostępnego >>>>> pod tym adresem <<<<<.

 

Zachęcamy Państwa do elektronicznego przekazywania uchwał i zarządzeń oraz do współpracy w powyższym zakresie.

 


 

WAŻNA INFORMACJA!

Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N, Rb-UN jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz.247 z późn. zm.) należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą RIO w Gdańsku o następującym adresie: /452uketc7j/sprawozdaniaDANE ADRESOWE I KONTAKTOWE
   Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
   Telefon: 58 301-86-45
   Fax (sekretariat): 58 346-25-15
   E-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
   Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
   Telefon/Fax: 59 842-79-31, 58 771-84-88
   E-mail: slupsk@gdansk.rio.gov.pl
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Dane kontaktowe pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
Dane kontaktowe pracowników Biura Izby
Dane kontaktowe członków Kolegium RIO w Gdańsku