Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku » Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Wymogi dotyczące zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawarte są w art. 93 i 94 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 - tekst jednolity).

Zawiadomienie składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny:
 1. kierownik jednostki sektora finansów publicznych,
 2. kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne,
 3. organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,
 4. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
 5. komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego,
 6. organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów publicznych,
 7. dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicznych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych,
 8. organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych.
Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia.

Zawiadomienie zawiera co najmniej:
 1. datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego;
 2. określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa;
 3. wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych, przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat - określenie ich wysokości;
 4. informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawieo przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.

Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, należy kierować na adres:


    Roman Fandrejewski
    Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
    Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
    ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 GdańskRedaktor: Marcin Tessmer Źródło: Marcin Tessmer
Utworzony: 2013-06-06 12:10:03 Ostatnia zmiana: 2016-06-08 10:05:51