KODEKS ETYKI 

Kodeks etyki wyznacza wartości i zasady postępowania, którymi powinny kierować się wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunki pracownicze i cywilnoprawne, w związku z wykonywaniem swoich codziennych obowiązków. 

§1

Przepisy ogólne 

 1. Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunki pracownicze i cywilnoprawne, zwanej dalej "Izbą".
 2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków osoba świadcząca pracę na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunek pracowniczy lub cywilnoprawny ma zawsze na względzie dobro Izby oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

  a) działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania
      do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  b) wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
  c) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i jej organach
      oraz współtworzy wizerunek administracji publicznej,
  d) przekłada dobro publiczne nad interesy własne i swoje środowisko.

§2

Zasady wyznaczające właściwą postawę etyczną osób świadczących pracę na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunki pracownicze i cywilnoprawne 

 1. Uczciwość i rzetelność- sumienne wykonywanie swoich obowiązków, dążenie do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy, wnikliwie oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań, nie uchylanie się od trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 2. Praworządność- działanie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i woli, angażowanie wszystkich swych umiejętności dla prawidłowego rozstrzygania spraw, dokonywanie ocen, opiniowanie zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o czytelne kryteria, wykonywanie zadań z poszanowaniem prawa.
 3. Bezstronność i bezinteresowność- obiektywne wypełnianie obowiązków służbowych, zachowanie wolne od podejrzeń o stronniczość i interesowność, niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawały by w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z obowiązkami służbowymi, jawne i zrozumiałe wykonywanie zadań wyznaczonych przez przełożonych, nieprzyjmowanie korzyści materialnych ani osobistych.
 4. Kompetencje i profesjonalizm- dbanie o rozwój własnej wiedzy, doświadczenia i kultury osobistej, pogłębianie swoich kwalifikacji zawodowych, dzielenie się uzyskanymi wiadomościami ze współpracownikami, angażowanie się w przedsięwzięcia nie podważające wiarygodności i powagi osoby świadczącej pracą na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunek pracowniczy i cywilnoprawny, w trakcie realizacji powierzonych zadań nie kierowanie się emocjami, gotowość do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji, życzliwość, zapobieganie napięciom w pracy, a w przypadku ich wystąpienia dążenie do rozładowania ich bez szkody dla otoczenia, przestrzeganie zasad poprawnego zachowania.
 5. Jawność i odpowiedzialność- szanowanie prawa obywateli do informacji, dochowywanie przy tym   tajemnic prawnie chronionych, identyfikowanie się z zadaniami, które się wykonuje i celami, do których zobowiązuje praca, kreowanie postaw odpowiedzialności za współpracowników i podwładnych oraz za powierzone mienie.
 6. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi- korzystanie ze środków publicznych do realizacji zadań mające na względzie interes Izby oraz efektywne osiąganie celów, przy racjonalnym wykorzystaniu powierzonych środków.
 7. Uprzejmość i kultura osobista- wykonywanie obowiązków z szacunkiem do innych, służenie radą i pomocą, wyjaśnianie, doradzanie, dyskrecja i taktowność, utrwalanie przyjaznej atmosfery pracy, kierowanie się wysoką kulturą osobistą, nieobmawianie, nieoczernianie współpracowników, podwładnych i przełożonych, propagowanie dobrych obyczajów, jasny i zrozumiały zgodny z zasadami gramatyki i kultury języka polskiego sposób wypowiedzi, bez podnoszenia głosu i z używaniem zwrotów grzecznościowych.
 8. Godne zachowanie w pracy i poza nią- przestrzeganie zasad poprawnego zachowania, uwzględnianie norm ogólnospołecznych, dbanie o pozytywny obraz Izby, własnej pracy i osoby, unikanie kontrowersji w zachowaniu i wyglądzie.
 9. Współdziałanie- umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć, chętnie dzielenie się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami i niesieni im pomocy.

§3

Naruszenie przez osobę świadczącą pracę na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w oparciu o stosunek pracowniczy lub cywilnoprawny postanowień Kodeksu etyki: 

 1. może skutkować stosowaniem odpowiedzialność właściwej dla danej formy prawnej świadczenia pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
 2. nie stanowi prawnie wiążących zobowiązań ani też nie upoważnia pracowników, czy innych osób do jakichkolwiek roszczeń prawnych.