Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Bilans jest to tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów określonej jednostki organizacyjnej w układzie na początek i koniec danego roku.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

Podstawę prawną sporządzenia bilansu stanowi:

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).


W załączonym poniżej pliku PDF prezentujemy Państwu „Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową” Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2018 rok.


Majątek trwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Stan na dzień 1 stycznia 2020 roku:

1. Wartość środków trwałych brutto                                      820 254,92 zł
2. Wartość pozostałych środków trwałych brutto                  446 393,13 zł
3. Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto        290 291,49 zł