Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk, która jest reprezentowana przez Prezesa Izby.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

W celu skontaktowania się z Panią Dorotą Żarską - Sacharczuk Inspektorem Ochrony Danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku należy wysłać wiadomość na adres e-mail:  iod@gdansk.rio.gov.pl  lub skontaktować się telefonicznie w godzinach pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pod numerem telefonu kontaktowego 58 765 99 82.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu /w celach:

·     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,

·     wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym,

·     realizacji umów zawartych z kontrahentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

·     w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku,

·     w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

Kto jest odbiorcą danych?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

·     będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku obowiązków (między innymi: Urząd Skarbowy, ZUS),

·     podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Jaki jest czas przechowywania danych?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych Osobowych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:

·     prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

·     prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

·     prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą mogą złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

·     prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

·     prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

·     prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,

·     prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

Dane osobowe przetwarzane w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Jaka jest podstawa prawna regulująca kwestie ochrony danych osobowych?

Krajowe:

·     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

·     ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Europejskie:

·     rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

Jaka jest podstawa prawna regulująca obowiązek informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku jako administratora danych osobowych?

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych reguluje artykuł 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

·     rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1 z późn. zm.) - RODO

·     ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - UODO

 

W razie potrzeby tutaj znajdą Państwo niezbędne Klauzule informacyjne zawierające najistotniejsze informacje związane z ochroną danych osobowych:

·     Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (Klauzula 1)

·     Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (Klauzula 2)

·     Klauzula informacyjna dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (Klauzula 3)