POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte pomiędzy

Uniwersytetem Gdańskim oraz Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku.

     

W dniu 6 czerwca 2017 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku podpisane przez Pana prof. Jerzego Piotra Gwizdałę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Panią Luizę Budner - Iwanicką Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie między innymi opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych i konferencji oraz odbywania praktyk studenckich w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Współpraca w takiej formie umożliwi pełniejsze wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i jej kadry, przyczyniając się do wykorzystania powyższych doświadczeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie prowadzonej przez Uniwersytet Gdański działalności naukowej.