Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686527
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Zagadnienia pozostałe » 2017r.

Artykuły
  Pomoc rzeczowa przekazana przez powiat na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
  Tryb przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru gminnej biblioteki publicznej
  Możliwość finansowania z budżetu j.s.t. kursu prawa jazdy dla uczniów liceum- skutki niezachowania procedury uchwalenia budżetu j,s.t.
  Dopuszczalność ujmowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w budżecie miasta
  Ustanowienie lokat w banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego spółce.
  Finansowanie sądowych postępowań karnych ze środków samorządowej jednostki budżetowej .
  Przekazanie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej środków finansowych z budżetu powiatu .
  Przekazanie przez gminę pomocy finansowej powiatowi w formie refundacji kosztów kształcenia dziecka niepełnosprawnego.
  Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.