Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683755
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Dotacje » 2015r.

Artykuły
  Zasady udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielanej instytucji kultury.
  Który podmiot uprawniony jest do wykorzystania dotacji: organ prowadzący czy placówka oświatowa?
  Odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu pokrycia kosztów udzielonej dotacji
  Zasady udzielania dotacji instytucjom kultury.
  Możliwość wydatkowania dotacji oświatowej na koszty leasingu samochodu osobowego.
  Charakter i przeznaczenie dotacji udzielanej na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
  Sposób naliczenia dotacji oświatowej.
  Dotacja na ucznia zapisanego do niepublicznej placówki oświatowej w miesiącu wakacyjnym.
  Dotacja na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji oświatowej wypłaconej po zakończeniu roku.
  Wypłata dotacji oświatowej na ucznia zapisanego jednocześnie w dwóch przedszkolach.
  Charakter środków wypłaconych z tytułu dotacji po zakończeniu roku - Wyjaśnienie nr 1
  Charakter środków wypłaconych z tytułu dotacji po zakończeniu roku - Wyjaśnienie nr 2
  Możliwość potrącenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z kwotą zaległej dotacji.
  Sposób rozliczenia dotacji oświatowej.
  Dotacje dla policealnych szkół niepublicznych.
  Kwalifikacja środków wypłaconych na podstawie wyroku sądowego stwierdzającego niedopłatę dotacji oświatowej.
  Udzielanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w okresie przerw wakacyjnych.
  Możliwość podawania danych osobowych uczniów w ramach procedury wzajemnych rozliczeń między gminami (art. 90 ust. 2c uso).
  Zwrot różnicy wynikającej z przeliczenia dotacji oświatowej.
  Możliwość zawarcia porozumienia między gminami w sprawie zwrotu kosztów udzielonej dotacji oświatowej.
  Sposób zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (potrącenie).