Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685662
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2014 roku

Artykuły
  Zamkniecie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
  Finansowanie perspektywy UE 2014 - 2020. Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?
  Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach działalności nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
  Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 oraz projekt WPF na rok 2015 i lata następne
  Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za III kwartał 2014 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
  Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za III kwartał 2014 r. dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego
  Uchwały podatkowe na rok 2015 - wybrane zagadnienia
  Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia
  Zamówienia publiczne dla jednostek samorządu terytorialnego
  Postępowanie administracyjne przed organami pierwszej instancji.
  Absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
  Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - sprawozdania za rok 2014 dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego
  Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 - szkolenie dla pracowników instytucji kultury, ZOZ-ów i jednostek posiadających osobowość prawną
  Bilanse za rok 2013 - sprawozdania finansowe
  Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - sprawozdania za rok 2014.
  Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok
  Zasady udzielania dotacji z budżetu jst dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jst z uwzględnieniem zmian w ustawie o systemie oświaty.