Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683788
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Dotacje » 2014r.

Artykuły
  Wykorzystanie dotacji oświatowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych.
  Sposób naliczenia dotacji oświatowej
  Wzajemne rozliczenia gmin z tytułu dotacji przedszkolnej udzielonej na ucznia niepełnosprawnego.
  Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej oraz choroby ucznia.
  Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej oraz wzajemne rozliczenia między gminami w związku z uczęszczaniem ucznia do publicznego przedszkola.
  Wykorzystanie dotacji oświatowej na wydatki związane z dowozem dzieci do niepublicznej szkoły.
  Wykorzystanie dotacji oświatowej na wydatki związane z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną placówki oświatowej.
  Wykorzystanie dotacji oświatowej na wynagrodzenie pracownika administracyjnego oraz specjalisty ds. reklamy.
  Termin zwrotu dotacji niewykorzystanej do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
  Wykorzystanie dotacji oświatowej na wydatki cateringowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności.
  Ocena wydatkowania dotacji oświatowej pod względem celowości, oszczędności i gospodarności
  Dotacja na ucznia niepełnosprawnego niewykazanego we wniosku o udzielenie dotacji
  Obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego na potrzeby udzielanej dotacji oświatowej.
  Sposób rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji oświatowej.
  Termin zatwierdzenia rozliczenia dotacji.
  Dotacja dla oddziału przedszkolnego działającego przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny podmiot niż j.s.t.
  Korekta rozliczenia dotacji oświatowej
  Termin rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie porozumienia międzygminnego.
  Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach publicznych jako podstawa naliczania dotacji oświatowej.
  Odstąpienie od terminu do podania planowanej ilości uczniów, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
  Zakres i forma wniosku o udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły.
  Zdefiniowanie pojęcia "najbliższa gmina" w kontekście przyznania dotacji dla niepublicznego przedszkola.
  Zbieg praw do dotacji na dziecko niepełnosprawne i jednocześnie objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  Wzajemne rozliczenia gmin z tytułu dotacji przedszkolnej.
  Ujmowanie w podstawie naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli kosztów obsługi kadrowo-księgowej publicznych placówek oświatowych.
  Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne i objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  Dotacja z budżetu j.s.t. dla szpitala na zakup sprzętu medycznego.
  Podstawa naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych.
  Wzajemne rozliczenia gmin z tytułu dotacji przedszkolnej.
  Rozliczenie dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny z uwagi na zmiany planu wydatków budżetu gminy, zwrot nadpłaconej dotacji.
  Wypłata dotacji na rzecz niepublicznego przedszkola w przypadku zmiany organu prowadzącego.
  Możliwość wykorzystania przez niepubliczne przedszkole dotacji z budżetu gminy na pokrycie wydatków związanych z najmem lokalu.