Szanowni Państwo.

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w latach od 2012 do 2022 wraz z możliwością pobrania szczegółowych informacji na temat ich wyników w postaci plików PDF.

 • W dniu 26 kwietnia 2012 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak 402-62/12 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

 • W okresie od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 15 marca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2012 w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe”.
  W dniu 10 kwietnia 2013 r. pismem nr I.dz. RIO/DK/30594/2013 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LPG-4100-004-01/2013 P/13/010 obrazujące jej wyniki oraz udzieloną odpowiedź Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK.

 • Od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie:

  1.     Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

  2.     Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3.     Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4.     Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli znak 102013110051PRO001 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli ZUS.

 • W okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w zakresie „Prawidłowości wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków”.
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w dniu 11 października 2013 r. otrzymała od kontrolującego wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2013 r. wraz z „Stanowiskiem wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem”.
  Dnia 8 listopada 2013r. w odpowiedzi na powyższe Stanowisko Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił odpowiedzi Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

   

  Poniżej prezentujemy Państwu w załączonych plikach w formacie PDF informacje o przebiegu kontroli Departamentu Kontroli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

   

      1. PDF - Wystąpienie pokontrolne znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      2. PDF - Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem
  znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      3. PDF - Odpowiedź nr BI.0811/2/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
  Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 • W dniu 8 października 2015 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak O4.421.78.2015 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

   

 • W okresie od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2015".

  W dniu 29 marca 2016 r. pismem nr LGD.410.001.003.2016 P/16/001 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wystąpienie pokontrolne.

  W dniu 12 kwietnia 2016 r. pismem nr DK/603/in/24/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

                        

  Następnie w dniu 9 czerwca 2016r. pismem nr DK/603/in/33/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzieliła kolejnej odpowiedzi i przesłała zarządzenie Nr 8/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, zmienionego: zarządzeniem nr 30/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., zarządzeniem nr 4/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. i zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

   

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LGD.410.001.003.2016 P/16/001 obrazujące jej wyniki oraz udzielone odpowiedzi Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12 kwietnia 2016 r.

  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 9 czerwca 2016 r.

   

 • W dniach:  17 września 2018 r., 19 września 2018 r., 20 września 2018 r., 24 września 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie:
      1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
      2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
      3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
      4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli znak 102018090168PRO001 obrazujący jej wyniki.

  PDF- Protokół kontroli ZUS.  

 • W dniu 30 września 2019 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak 04.421.49.2019 z dnia 29.11.2019 r. wraz z wystąpieniem pokontrolnym nr 04.421.49.2019 z dnia 6 lutego 2020 r. obrazujące jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.
  PDF - Wystąpienie pokontrolne.

 • W okresie od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie "Wykonania budżetu państwa w 2019 i wykonania planu finansowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku".
  W dniu 16 marca 2020 r. pismem nr LGD.410.001.10.2020 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli P/20/001.

  Poniżej w załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LGD.410.001.10.2020 obrazujące jej wyniki kontroli w zakresie "Wykonania budżetu państwa w 2019 i wykonania planu finansowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku".

  PDF - Wystąpienie pokontrolne NIK.

 • W okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2020 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę w zakresie "Prawidłowości wykonania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówien publicznych oraz przestrzegania przepisów Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, a także organizacji pracy".

  Poniżej w załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu wyniki kontroli zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak DK-AP-093-2/2022 z dnia 26 września 2022 r.

  PDF - Wystąpienie pokontrolne MSWiA.