Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683182
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Zagadnienia pozostałe » 2013r.

Artykuły
  Umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
  Stosowanie przepisów w zakresie ulg w spłacie dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
  Czy wyjazd integracyjny społeczności lokalnej można uznać za zadanie własne gminy jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty?
  Wyjaśnienie w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty, w szczególności art.14 ust. 5 ustawy
  Czy rada gminy może podjąć uchwałę o przyznaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego w indywidualnej sprawie i zobowiązać organ wykonawczy do wypłaty tego świadczenia poza systemem pomocy? społecznej
  Zlecenie podmiotowi doradczemu ubiegania się o zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
  Ustalenie nagrody pieniężnej dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie
  Czy samorząd ma prawny obowiązek przekazywania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu?