Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683086
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Dotacje » 2013r.

Artykuły
  Dotacja dla niepublicznego przedszkola, w tym na dziecko autystyczne oraz na dziecko 2,5 letnie.
  Dotacja dla niepublicznego przedszkola na dziecko spełniające obowiązek przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
  Wpływ zmiany siedziby szkoły oraz przesunięcia daty rozpoczęcia roku szkolnego na wypłatę dotacji przez gminę
  Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niebędącego wychowankiem tego przedszkola
  Dotacja na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym w związku z informacją składaną do SIO
  Mozliwość przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedzkola, dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  Możliwość przyznania dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego w sytuacji niepowiadomienia w terminie w informacji o planowanej liczbie uczniów o liczbie dzieci
  Podstawa naliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego
  Możliwość przekazania przez gminę dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci 2,5-letnie, które nie ukończyły 3 lat
  Wyliczenie podstawy dotacji dla przedszkoli publicznych
  Udzielenie dotacji klubowi sportowemu
  Udzielenie dotacji celowej dla gmin na podstawie porozumień, umów lub samej noty księgowej
  Możliwość przekazania przez gminę dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci 2,5-letnie
  Możliwość finansowania z dotacji celowej, otrzymanej przez klub sportowy - stowarzyszenie na realizację zadania publicznego dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Czy podstawę dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego wylicza się na podstawie planu wydatków bieżącego czy poprzedniego roku
  Czy na dzieci niepełnosprawne j.s.t. powinna wypłacać zwiększoną dotację podmiotową obliczoną z uwzględnieniem wag z rozporządzenia MEN
  Czy do przekazania dotacji celowej musi być zawarta umowa pomiędzy organem wykonawczym a kierownikiem zakładu budżetowego