Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685725
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Dotacje » 2012r.

Artykuły
  Udzielanie dotacji instytucjom kultury, których gmina jest organizatorem oraz zakładom budżetowym, których gmina jest założycielem
  Organizowanie konkursu ofert przed przyznaniem dotacji dla klubu sportowego
  Nieprzekazanie w terminie informacji o planowanej liczbie uczniów a możliwość udzielenia dotacji
  Niepowiadomienie w terminie w informacji o planowanej liczbie uczniów o liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
  Niedotrzymanie terminu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów w sytuacji planowania otwarcia przedszkola niepublicznego
  Niedochowanie terminu zgłoszenia planowanej liczby uczniów z uwagi na powstanie szkoły po upływie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji
  Możliwość wydatkowania środków publicznych na ubezpieczenie, naprawy, zakup paliwa, części zamienne samochodu pożarniczego będącego własnością OSP
  Możliwość udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach niewpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie historycznego układu urbanistycznego
  Możliwość pokrycia z dotacji podmiotowej wynagrodzenia osób prowadzących przedszkole niepubliczne
  Możliwość pokrycia z dotacji na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów pożarniczych, kosztów obsługi księgowej i opłat bankowych
  Możliwość otrzymania w okresie wakacji przez szkoły niepubliczne dotacji podmiotowej na absolwentów danego roku
  Finansowanie z dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego jako wydatków bieżących wynagrodzenia za prace techniczno-rozliczeniowe
  Finansowanie wydatków na pokrycie kosztów udzielonej niepublicznej placówce dotacji
  Dotacja na inwestycję realizowaną przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
  Dotacja dla niepublicznego przedszkola za okres miesięcznej przerwy w pracy placówki