Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683793
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Klasyfikacja budżetowa » 2012r.

Artykuły
  Ujęcie w klasyfikacji dochodów budżetu środków przekazywanych przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej
  Ujęcie w budżecie zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej
  Ujęcie w budżecie odszkodowań wypłacanych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz województwa celem realizacji inwestycji na podstawie ustawy o Euro 2012
  Klasyfikacja wydatków związanych z wypłatą rekompensat dla organizatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów
  Klasyfikacja wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy
  Klasyfikacja wydatków związanych z remontem wiat przystankowych położonych przy drogach innej kategorii niż gminne
  Klasyfikacja dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji spółki akcyjnej
  Klasyfikacja budżetowa wydatku związanego z zakupem przenośnej sceny, wykorzystywanej podczas uroczystości gminnych
  Klasyfikacja budżetowa wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  Klasyfikacja budżetowa wydatków miasta z tytułu składek członkowskich w związku komunalnym zajmującym się wywozem odpadów
  Klasyfikacja budżetowa wydatków jednostki budżetowej za dostawę ciepłej i zimnej wody
  Klasyfikacja budżetowa prowizji bankowej od zaciągniętego przez gminę kredytu
  Klasyfikacja budżetowa opłaty za usługi notariusza
  Klasyfikacja budżetowa opłaty adiacenckiej, oprocentowania rat oraz odsetek za zwłokę w zapłacie tej opłaty
  Klasyfikacja budżetowa dotycząca finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie
  Klasyfikacja budżetowa dochodu z tytułu ustanowienia służebności gruntowej
  Grupowanie paragrafów wydatków