Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683783
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Udzielone wyjaśnienia » Podatki i opłaty lokalne (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) » 2013r.

Artykuły
  Zaokrąglanie końcówki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej
  Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie zmiany wysokości stawki przez radę gminy (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  Zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe
  Ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego
  Termin podjęcia uchwały "zwalniającej" od podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych stanowiących pomoc inwestycyjną
  Termin płatności opłaty planistycznej oraz odsetki za zwłokę w przypadku tej opłaty
  Możliwość zastosowania ulg w spłacie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania kanalizacji sanitarnej
  Kto powinien wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi