Rzecznik dyscypliny finansów publicznych i jego zastępca są organami właściwymi do prowadzenia czynności sprawdzających i postępowania wyjaśniającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wypełniania funkcji oskarżyciela w pierwszej instancji.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych rozpatruje sprawy w zakresie dotyczącym:

 

1)     jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, z wyłączeniem osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa),

2)     realizacji budżetu wojewody,

3)     jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę,

4)     samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,

5)     innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych, którymi dysponują te jednostki,

6)     innych jednostek w zakresie środków otrzymanych z budżetu wojewody lub z innych środków, którymi dysponuje wojewoda.