Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

- rejestr  kancelaryjny korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- rejestr skarg i wniosków, petycji

- rejestr wyjaśnień udzielanych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

- rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji publicznej

- rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

- ewidencję tytułów wykonawczych

- ewidencję osób zatrudnionych i zwolnionych

- ewidencję zarządzeń Prezesa Izby

- ewidencję uchwał Kolegium Izby

- ewidencję uchwał składów orzekających

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

Zasady przygotowania oraz obiegu dokumentów w Izbie określa Instrukcja kancelaryjna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstającą w związku z działalnością Izby.