Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683149
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność informacyjna » Archiwum

Artykuły
  Fundusz sołecki w 2013 r.
  Propozycje klasyfikacji budżetowej dla NFOŚiGW i WFOŚiGW
  Informacja dotycząca sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2010r.
  Propozycja klasyfikacji budżetowej dla likwidowanego Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  Kolegium RIO w Gdańsku przypomina o konieczności podejmowania uchwał ...
  Zmiana w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, dotyczaca gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska
  Informacja w sprawie projektu budżetu na 2009r.
  Nowa metoda ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych
  Wyjaśnienie dotyczące nadpłaconego podatku VAT użytkownikom wieczystym
  Pomoc publiczna w sprawozdaniach dotyczących zaległych opłat eksploatacyjnych
  - ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE
  - Wyjaśnienie KR RIO w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub w rybołówstwie, w tym okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  Wyjaśnienie Ministra Finansów w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego spółkom wodnym
  - Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ogłaszania przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
  - Informacja z UOKIK