Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6570809
od 25 stycznia 2005
Informacje » Oferty pracy Wersja do druku

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej

 

 

1. Miejsce wykonywania pracy:  województwo pomorskie, a w szczególności teren powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, bytowskiego i kościerskiego.

 

2. Liczba etatów: 2 etaty.

 

3. Wymagania niezbędne :

    a) wykształcenie wyższe; preferowane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

    b) prawo jazdy kat. B.

 

4. Wymagania dodatkowe:

    a) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na ww. stanowisku oraz umiejętność ich interpretacji, a w szczególności regulujących:

    - działalność regionalnych izb obrachunkowych,

    - działalność jednostek samorządu terytorialnego,

    - gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,

    - zamówienia publiczne,

    b) znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Word i Excel,

    c) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

    d) umiejętność pracy w zespole,

    e) umiejętność pracy pod presją czasu.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    a)   przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w szczególności z terenów powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, bytowskiego, kościerskiego oraz innych terenów województwa pomorskiego zgodnie z udzielonym upoważnieniem,

    b)   sporządzanie protokołu z przeprowadzonych kontroli z zachowaniem zasad i standardów kontroli obowiązujących w regionalnych izbach obrachunkowych,

    c)   przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z przeprowadzaną kontrolą,

    d)   załatwianie spraw służbowych terminowo i rzetelnie zgodnie z przepisami prawa,

    e)   wykonywanie innych czynności merytorycznych związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

    a) w pierwszym etapie zostanie dokonana ocena dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej,

    b) wyłonienie kandydata odbędzie się w ramach drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7. Wymagane dokumenty:

    a)   list motywacyjny,

    b)   życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

    c)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

    d)   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,

 

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

 

 

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku lub przesłać drogą pocztową na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gdansk.rio.gov.pl z dopiskiem : „Nabór na stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.” w terminie do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

W procesie rekrutacji nie przysługuje postępowanie odwoławcze.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy i zostaną one zniszczone po upływie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

 

Prezes RIO w Gdańsku  Luiza Budner-Iwanicka

 

 

Klauzula informacyjna:

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul Wały Jagiellońskie 36,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.”

 

 

dnia 13 lutego 2018 roku

 


Informację wytworzył: Iwona Truszkowska-Dzienisz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2017-11-09 09:54:19, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2017-11-09 09:57:13, Ostatnia zmiana: 2018-02-14 09:42:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 596