Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683825
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2007 roku Wersja do druku

Szkolenia zrealizowane w 2007 roku

                                Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

                                               zrealizowane w 2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

Data

Uczestnicy

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdawczość budżetowa jednostek organizacyjnych

15,16,17

główni

 

 

podległych jednostkom samorządu terytorialnego

styczeń 2007 r.

księgowi

193

 

 za 2006 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamówienia publiczne podprogowe

25.01.2007

pracownicy

 

 

 

26.02.2007

merytoryczni

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych

 

służby finansowo-

 

 

 w zakresie operacji finansowych.

2.02.2007

księgowe

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funkcjonowanie rady gminy, powiatu, województwa -

 

członkowie

 

 

 zadania, prawa i obowiązki radnych.

6.02.2007

rad  j.s.t.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za 2006 rok.

12,13,14

 

 

 

 

luty 2007r.

skarbnicy

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdania finansowe za 2006 rok.

19 ,20

służby finansowo-

 

 

 

marzec 2007r.

księgowe

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka finansowa j.s.t.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Gospodarka finansowa j.s.t. w 2007 roku w świetle

 

 

 

 

     znowelizowanych przepisów ustawy o finansach

 

 

 

 

     publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Zmiany przepisów prawa wpływające na wysokość

 

 

 

 

     dochodów budżetowych j.s.t. w 2007 roku: ustawa

 

 

 

 

     o opłacie skarbowej, zmiana ustawy o podatku od

 

 

 

 

     spadków i darowizn oraz o podatku od czynności

 

 

 

 

     cywilnoprawnych, zmiana ustawy o podatku docho-

 

 

 

 

     dowym od osób prawnych oraz zmiana ustawy o

 

 

 

 

     ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie

 

 

 

 

     gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Zasady finansowania przez j.s.t. programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Prefinansowanie i dotacje rozwojowe oraz ich ujęcie w budżecie.

 

 

 

 

 

28-30 maja

skarbnicy

87

 

-  Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych. Regulacje prawne dotyczące trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynika-

 

 

 

 

     jące z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej

 

 

 

 

     i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-

 

 

 

 

     nych finansowane ze środków PFRON oraz ich

     ujęcie w budżecie.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z przepisów ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotacje dla instytucji kultury

4.06.2007

skarbnicy

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za II kwartały 2007 roku dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego

3, 4

służby finansowo-

 

 

 

lipca 2007

księgowe

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamówienia publiczne

5, 19

pracownicy

 

 

 

lipca 2007

merytoryczni

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za II kwartały 2007 roku

9,10

skarbnicy

120

 

 dla jednostek samorządu terytorialnego

lipca 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamówienia publiczne - nowelizacja prawa zamówień

10.08.2007

pracownicy

 

 

 publicznych

12.09.2007

merytoryczni

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za III kwartały 2007 roku

3, 4, 5

 

 

 

 dla jednostek samorządu terytorialnego

październik

skarbnicy

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2007 r.

 

skarbnicy

 

 

 Bilans, wycena, inwentaryzacja dla jednostek podległych

24.10.2007

pracownicy

102

 

 jednostkom samorządu terytorialnego.

 

merytoryczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2007 r.

 

 

 

 

 Bilanse budżetów j.s.t. na koniec 2007 roku.

25.10.2007

skarbnicy

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekty uchwał budżetowych na 2008 rok.

5, 7 listopada

skarbnicy

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyscyplina finansów publicznych

5 grudnia 2007

skarbnicy

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "BeSTi@" dla jednostek samorządu terytorialnego na

6, 7

skarbnicy

 

 

 2008 rok.

grudnia 2007

służby finansowo-

120

 

 

 

księgowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

1550

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Prezes Henryk Ledóchowski, Data wytworzenia: 2008-01-15 13:07:13, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2008-02-25 13:05:47, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2008-02-25 13:12:07, Ostatnia zmiana: 2008-02-25 13:11:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2828