Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685750
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2006 roku Wersja do druku


Regionalna Izba Obrachunkowa we współpracy z Pomorskim Centrum Szkoleniowym zorganizowała dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku następujące szkolenia 

Lp.

 

 

Temat

 

 

Data

 

 

Uczestnicy

 

 

Ilość

 

 

1

 

 

 

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2005 rok

 w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 

10, 11, 12

01.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

83

 

 

2

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za 2005 rok

 

 

 

16,18,20,27,30

01.2006

 

 

 

skarbnicy

 

 

 

232

 

 

3

 

 

 

 

 

 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny

 finansów publicznych  w j.s.t. i jednostkach

 podległych.

 

 

 

23.01.2006

27.02.2006

30.03.2006

13.12.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

4

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za 2005 rok

 dla jednostek podległych j.s.t.

 

 

27, 30

01.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

74

 

 

5

 

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa

 

 Program Besti@

 

 

23, 24, 27

 

02.2006

 

 

 

 

skarbnicy

 

 

 

 

166

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 Nieprawidłowości stwierdzone podczas bada-

 nia projektów budżetów na 2006 rok

 

 Uchwała budżetowa jako podstawa

 gospodarki finansowej j.s.t.

 

 

 

28.02.2006

 

 

 

 

 

 

skarbnicy

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

7

 

Procedury wewnętrznej kontroli finansowej

 

 

28.02.2006

 

skarbnicy

 

 

23

 

 

8

 

 

 Rachunkowość budżetowa, bilanse

 

9, 10.03.2006

 

 

skarbnicy

 

 

179

 

 

9

 

 

 

 

 Instrukcja w sprawie ewidencji podatków
 i opłat w j.s.t.

 

 

 

17.03.2006

6.07.2006

7.09.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

 

43

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Stosowanie w praktyce przepisów ustawy
 o finansach publicznych.

 

 Dyscyplina budżetowa

 

 

 

12.05.2006

 

 

 

 

służby finansowo-

 

księgowe

 

 

 

23

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydatki inwestycyjne j.s.t. Wieloletni plan

 inwestycyjny jako załącznik do uchwały bud-

 żetowej.

 

 Środki finansowe UE dostępne jednostkom

 samorządu terytorialnego w 2006 roku.

 

 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny

 finansów publicznych w świetle obowiązują-

 cych przepisów - wybrane zagadnienia.

 

 Prefinansowanie jako źródło finansowania pro-

 gramów realizowanych z udziałem środków

 pochodzących z budżetu UE.

 

 Wydatki j.s.t. finansowane w formie dotacji.

 Rodzaje dotacji i zasady ich udzielania w
 świetle obowiązujących przepisów.

 

 Partnerstwo publiczno-prywatne w polskim

 systemie prawnym.

 

 Zadania gmin wynikające z przepisów ustaw:

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

 alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii

 oraz o przemocy w rodzinie.

 

 Upadłość a postępowanie egzekucyjne w ad-

 ministracji. Regulacja należności podatkowych

 - przejęcie nieruchomości za zaległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6,7.06.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skarbnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze

 2006 roku.

 

 

19, 20, 21, 23

06.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

145

 

 

13

 

 

 

 Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

 

 

4,14.07.2006

 

 

 

pracownicy

merytoryczni

 

 

 

41

 

 

14

 

 

 

 

 Zamówienia publiczne podprogowe

 od 6.000 € do 60.000 €.

 

 

 

15.09.2006

13.10.2006

13.12.2006

 

 

pracownicy

merytoryczni

 

 

 

 

39

 

 

 

15

 

 

 

 

 Zasady rachunkowości budżetowej
 w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 

 

27.09.2006

6,10,11,13.

10.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

 

107

 

 

 

16

 

 

 

 Polityka rachunkowości w świetle nowych

 przepisów.

 

 

 

5.10.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

44

 

 

17

 

 

 

 Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał

 2006 roku.

 

 

9,10,11.10.06

 

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

155

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekty budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego na 2007 rok

 

 Audyt wewnętrzny a kontrola w j.s.t.

 

 Warunki udzielania przez gminy w 2006 roku

 pomocy regionalnej w formie zwolnienia z po-

 datku od nieruchomości na podstawie rozporzą-

 dzenia z dnia 4 sierpnia 2006 roku.

 

 Sprzedaż zadłużenia przez j.s.t. oraz wykup

 wierzytelności - ujęcie w budżecie. Dług pub-

 liczny jednostki samorządu terytorialnego.

 

 Gospodarka finansowa gminnych, powiatowych

 i wojewódzkich funduszy celowych.

 

 Pozycja prawna skarbnika - obowiązki i wynika-

 jąca z niej odpowiedzialność za naruszenie

 dyscypliny finansów publicznych.

 

 Najczęściej występujące nieprawidłowości

 i uchybienia w gospodarce finansowej j.s.t.

 stwierdzone podczas kontroli RIO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skarbnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora

 finansów publicznych.

 

 

 

14.12.2006

 

 

służby finansowo-

księgowe

 

 

 

12

 

Razem

 

 

 

1619

 
Informację wytworzył: Redaktor, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Redaktor, Data wprowadzenia: 2007-06-18 12:19:34, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2007-06-18 12:44:31, Ostatnia zmiana: 2007-06-18 12:48:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2890