Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683841
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Archiwum » 2007 » kontrole kompleksowe » związki Wersja do druku

Związek Gmin p/n "Park Inwestycyjny Malbork-Sztum" w Malborku

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 13 sierpnia 2007 roku do dnia 22 sierpnia 2007 roku, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania  (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), kontrolę kompleksową Związku Gmin p/n „Park Inwestycyjny Malbork - Sztum” w Malborku.

 

            Wyniki kontroli ujęto w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 22 sierpnia 2007 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Przewodniczącemu.

 

Celem kontroli, obejmującej lata 2005 – 2006 i I półrocze 2007r., było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez Zarząd Związku uchwał Zgromadzenia Związku i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych, zgodnie z art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

            Z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Zarządzie gospodarka finansowa prowadzona była w sposób prawidłowy.

 

Stwierdzone podczas kontroli nieistotne nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli i omówione na spotkaniu z kierownictwem Zarządu w dniu 20 listopada 2006r., z prośbą o ich wyeliminowanie.

 

W związku z powyższym odstępuję od wydania wniosków pokontrolnych.

 


Informację wytworzył: Prezes Henryk Ledóchowski, Data wytworzenia: 2007-09-28 11:26:25, Wprowadził do systemu: Małgorzata Steć, Data wprowadzenia: 2007-10-29 10:07:02, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Steć, Data publikacji 2007-10-29 10:03:53, Ostatnia zmiana: 2008-03-12 11:27:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2505