Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683157
od 25 stycznia 2005
Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku » Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń » Zadania Wydziału Wersja do druku

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy:

1)       opracowywanie i przedkładanie Kolegium RIO projektu Rocznego Ramowego Planu Pracy Izby na rok budżetowy,

2)       opracowanie sprawozdania z wykonania Rocznego Ramowego Planu Pracy Izby,

3)       opracowanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej Izby,

4)       opracowywanie kwartalnych sprawozdań opisowych z działalności Wydziału,

5)       kontrola pod względem zgodności z prawem uchwał organów stanowiących j.s.t. i zarządzeń podlegających nadzorowi Izby a dotyczących budżetu i jego zmian,

6)       tworzenie komputerowej bazy danych uchwał budżetowych i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego,

7)       przyjmowanie oraz kontrola merytoryczna i rachunkowa uchwał j.s.t. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8)       przekazywanie Ministrowi Finansów, za pomocą wskazanej przez niego aplikacji:

o        projektów Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami opinii,

o        Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminach wskazanych w § 5 pkt.2 lit a-d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86);

9)       kontrola przesyłanej w celu wydania opinii o możliwości spłaty kredytu „Informacji o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego”,

10)   przyjmowanie w określonych przez Ministra Finansów terminach oraz kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym niżej wymienionych sprawozdań:

o        Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,

o        Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,

o        Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

o        Rb-NDS o nadwyżce / deficycie j.s.t.,

o        Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

o        Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

o        Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu,

o        Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,

o        Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

o        Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j,s,t, ustawami,

o        Rb-ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami.

o        Rb ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;

11)   tworzenie komputerowej bazy danych z przyjmowanych sprawozdań,

12)   przekazywanie sprawozdań budżetowych w odpowiednim programie do Departamentu Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań z operacji finansowych z jednostek samorządu terytorialnego do Głównego Urzędu Statystycznego,

13)   sporządzanie półrocznych i rocznych analiz ze sprawozdań budżetowych składanych do RIO,

14)   przyjmowanie i tworzenie komputerowej bazy danych ze sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych dla których jednostki samorządu terytorialnego są organizatorem oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw i przesyłanie ich do Głównego Urzędu Statystycznego,

15)   przyjmowanie w terminach określonych przez Ministra Finansów sprawozdań finansowych sporządzanych przez j.s.t.,

16)   przyjmowanie w określonych terminach bilansów skonsolidowanych sporządzanych przez j.s.t. oraz przesyłanie ich w odpowiednim programie do Ministerstwa Finansów,

17)   organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz spotkań informacyjnych w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową i zamówień publicznych jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012r. poz.1113 z późn. zm.),

18)   przygotowanie dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z powodu niesporządzenia lub nieprzekazania w terminie przez j.s.t. sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania,

19)   opracowywanie miesięcznych informacji o zmianach w przepisach prawa, o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz o wybranych publikacjach związanych z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego,

20)   doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania kierowane do Izby, dotyczące gospodarki finansowej, sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej.


Informację wytworzył: Naczelnik WIAiS Danuta Zbierska, Data wytworzenia: 2010-10-12 11:04:51, Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2010-10-12 11:05:38, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2010-10-12 11:06:54, Ostatnia zmiana: 2015-06-26 14:29:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5863