Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683166
od 25 stycznia 2005
Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku » Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej » Zadania Wydziału Wersja do druku

Do zadań Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej należy w szczególności:
 1. Przeprowadzanie kontroli niżej wskazanych podmiotów:
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • związków międzygminnych,
  • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  • związków powiatów,
  • stowarzyszeń powiatów,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
  • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 2. opracowywanie projektu planu kontroli,
 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej Wydziału.
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej zabezpiecza i udostępnia Kolegium Izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,
 2. problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
 3. doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
Kontrola gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, przeprowadzana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Izba przeprowadza kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej raz na cztery lata. W przypadkach określonych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych Izba może przeprowadzić kontrole również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także organów administracji rządowych oraz agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie wyników kontroli kierowane jest do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazujące źródło i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Kontrolowana jednostka zaś zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Joanna Nowicka, Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:41:05, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2005-02-21 13:41:55, Ostatnia zmiana: 2015-03-06 11:15:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 13668