Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku (wraz z Zespołem Zamiejscowym z siedzibą w mieście Słupsk) jest właściwym na obszarze województwa pomorskiego państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych:

- jednostek samorządu terytorialnego,
- związków międzygminnych,
- stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
- związków powiatów,
- stowarzyszeń powiatów,
- samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
- innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Siedzibą Izby jest miasto Gdańsk.

Izba funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa.

Powyższe wynika z:

  • art. 171 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747).