Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683152
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Stanowiska Kolegium

Artykuły
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2017 r.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 03 października 2016 r.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 października 2015 r.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 października 2013 r.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańskuw sprawie rezerwy na zarzadzanie kryzysowe
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 października 2011 roku
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielania zaliczek na drobne zakupy pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pojawiających się w uchwałach stanowiących prawo miejscowe wad dotyczących ich wejścia w życie
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie szczegółowości uchwał i zarządzeń zmieniających budżet jst
  Stanowisko Kolegium z dnia 16.09.2010 w sprawie treści uchwały organu stanowiącego j.s.t. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetuza I półrocze roku budżetowego
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania i zmiany kwot dotacji na działalność samorządowych instytucji kultury
  Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w kwestii możliwości udzielenia dotacji z budżetu jednostki samorzadu terytorialnego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie możliwości zmiany uchwały bużetowej przez Zarząd j.s.t. w związku z udzieloną pomocą finansową pomiędzy j.s.t.
  Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie załącznika do uchwały budżetowej dotyczącego dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej