Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 10 maja 2021 r. do 8 października 2021 r. kontrolę kompleksową gminy Słupsk.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 8 października 2021 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Wójt.

Celem kontroli – obejmującej lata: 2017 - 2020 oraz inne okresy w razie potrzeby – zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

Dnia 17 grudnia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo Wójta Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/105/15/1/K/1/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 4 stycznia 2022 r. oddaliło zastrzeżenia Wójta Gminy Słupsk do wniosku zawartego w pkt 2 lit. c oraz pkt 5 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr WK/0804/105/15/K/1/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.