Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku działając zgodnie z § 7 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Składanie wniosków:

Wnioski na nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 23-12-2021 r. drogą mailową na adres: biuro@gdansk.rio.gov.pl lub przez ePUAP.

Składany wniosek powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”.

Osoby uprawnione do kontaktów:

  • Pan Michał Horowski, e-mail: michal.horowski@gdansk.rio.gov.pl

 Dokumenty (wnioski) składane zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia muszą zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany
  • w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,
  • uzasadnienie

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania bez podania przyczyny, na każdym etapie procesu nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.