Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. kontrolę kompleksową miasta Gdynia.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 30 czerwca 2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Prezydentowi.

Celem kontroli – obejmującej lata: 2016 - 2019 oraz inne okresy w miarę potrzeby – zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miasta Gdyni i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

Dnia 8 września 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 września 2020 r. z zastrzeżeniami do pkt 4 wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/28/8/K/1/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dnia 10 września 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło drugie pismo Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 września 2020 r. z zastrzeżeniami do pkt 1 wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/28/8/K/1/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 1 października 2020 r. oddaliło zastrzeżenia Prezydenta Miasta Gdyni do wniosku zawartego w pkt 1 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr WK/0804/28/8/K/I/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., oddaliło z przyczyn formalnych zastrzeżenia Prezydenta Miasta Gdyni do wniosku zawartego w pkt 4 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr WK/0804/28/8/K/I/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz odrzuciło z przyczyn formalnych zastrzeżenie Prezydenta Miasta Gdyni do uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr WK/0804/28/8/K/I/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.