Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. kontrolę kompleksową gminy Choczewo.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 26 kwietnia 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi.

Celem kontroli – obejmującej lata: 2015 - 2018 oraz inne okresy w miarę potrzeby – zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy Choczewo i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

Dnia 16 lipca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo Wójta Gminy Choczewo z dnia 9 lipca 2019 r. z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/9/2/K/1/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 13 sierpnia 2019 r. oddaliło wniesione przez Wójta Gminy Choczewo zastrzeżenia do wniosku zawartego w pkt 1 wystąpienia pokontrolnego Nr WK/0804/9/2/K/1/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.