Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

INFORMACJA

o zmianach w przepisach prawa

w zakresie dotyczącym w szczególności nadzoru nad działalnością

jednostek samorządu terytorialnego w sprawach finansowych

oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych

(opublikowanych od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku)

 

 

DZIENNIK  USTAW

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2094

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2096

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2129

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2134

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2137

 

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2161

Fundusz Dróg Samorządowych jest państwowym funduszem celowym, który gromadzi środki finansowe na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub gminnych, budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym. Dysponent Funduszu przekazuje wojewodzie środki Funduszu na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych w danym województwie. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać za środków Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł. Dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa weszła w życie dnia 4 grudnia 2018 r. z wyjątkami, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2019 r. i utraci moc dnia 1 stycznia 2029 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2190

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2204

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2220

 

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2225

 

- Ustawa z dnia 9 listopada o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2247

Zmieniona została zasada ustalania rocznego limitu, w ramach którego dokonywany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego.

Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2268

 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2298

Rozporządzenie określa wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 11 grudnia 2018 r. i stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie.

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2313

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 26 grudnia 2018 r.

 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2321

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2361

Na podstawie zmienionych zapisów rozporządzenia, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2435

W celu  wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na rzecz bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje w 2019 r., podobnie jak w 2018 r., samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania wynagrodzeń i nagród.

Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2436

Minister Finansów określił wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wzór załącznika do deklaracji CT-1 (DT-1/A).

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2446

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, między innymi:

 • finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • dotowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
 • finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
 • dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,
 • finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,
 • finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym,
 • finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2466

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2477

Przy podziale na poszczególne województwa środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych uwzględnia się następujące czynniki:

 • drogowy – wyrażony w procentach stosunek łącznej długości dróg powiatowych i gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych na obszarze kraju,
 • ludnościowy – wyrażony w procentach udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju,
 • powierzchniowy – procentowy udział powierzchni ogólnej województwa w powierzchni kraju,
 • wyrównawczy – wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej ogólnokrajowej produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie.

Poszczególnym czynnikom przypisane są różne wagi, przy czym najwyższa waga (95%) jest przypisana do czynnika drogowego.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 30 grudnia 2018 r.

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2492

Rozporządzenie określa m. in.: sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym będzie udzielana w/w pomoc, wzór karty informacyjnej poradnictwa, wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także zakres i sposób przekazywania przez starostę zbiorczej informacji o wykonaniu na obszarze powiatu zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2500

Zmiana ustawy rozszerzyła definicję tytułów dłużnych o inne stosunki prawne, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów. W uchwale budżetowej organ stanowiący może upoważnić zarząd do zaciągania zobowiązań wywołujących skutki ekonomiczne podobne do kredytu i pożyczki oraz określić limit zobowiązań z tych tytułów. W 2020 r. modyfikacji ulegnie indywidualny wskaźnik spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego zadłużenia, określony w art. 243, natomiast od 2026 r. będzie on liczony według nowej formuły, w oparciu o dane z siedmiu lat.

Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

 

 

PUBLIKACJE

 

„Zaliczkowe wydatkowanie środków publicznych przez jednostki budżetowe” – Rachunkowość Budżetowa 21/2018 str. 15-16

„Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ” - Rachunkowość Budżetowa 21/2018 str. 21-23

„Uchwały podatkowe rad gmin” - Rachunkowość Budżetowa 22/2018 str. 6-11

„Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w sprawozdaniach z zakresu sprawozdawczości finansowej” - Rachunkowość Budżetowa 22/2018 str. 24-25

„Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606” - Rachunkowość Budżetowa 23/2018 str. 24-26

„Księgowe zamknięcie roku 2018 – harmonogram prac” - Rachunkowość Budżetowa 24/2018 str. 6-10

„Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów jest aktem prawa miejscowego” – Gazeta Samorządu i Administracji 12/2018 str. 18-19

„Jak pobierać opłatę reklamową” - Gazeta Samorządu i Administracji 12/2018 str. 60-61

„Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki nią finansowane” – Finanse Publiczne 11/2018 str. 28-32

„Wydatki niewygasające” - Finanse Publiczne 12/2018 str. 23-25

 

 

Sporządziła: Urszula Cygańska

                      6 lutego 2019 r.

Metadane

Źródło informacji:Z-ca Naczelnika WIAiS Urszula Cygańska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2019-02-06 15:37:09
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2019-02-06 15:39:12
Ostatnia zmiana:2019-02-06 15:39:14
Ilość wyświetleń:296
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij