Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683172
od 25 stycznia 2005
Informacje » Komunikaty Wersja do druku


Informujemy, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Izby w formie przewidzianej w art. 63 § 1 kpa powinny zawierać co najmniej:

-wskazanie osoby, od której pochodzą (imię i nazwisko, ewentualnie pełną nazwę
i siedzibę jednostki organizacyjnej),

-jej adres,

-żądanie.

/podstawa prawna: art. 63 § 2 kpa/

 

Podanie wniesione pisemnie powinno zawierać nadto:

-podpis wnoszącego podanie,

/podstawa prawna: art. 63 § 2 i 3 kpa/

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać co najmniej:

-wskazanie osoby, od której pochodzi,

-jej adres,

-żądanie,

-powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym (zob. ustawa z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001r., Nr 130, poz.1450 ze zm.)

/podstawa prawna: art. 63 § 2 w zw. z art. 63 §3a kpa/

 

 

Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, rozpoznanie sprawy będzie możliwe wyłącznie po usunięciu przez wnoszącego podanie braków w terminie siedmiu dni od wezwania do ich usunięcia.

W razie nieusunięcia tych braków podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

/podstawa prawna: art. 64 § 2 kpa/

 

 

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

/podstawa prawna: art. 64 § 1 kpa/

 

 

Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku opracowuje raporty, analizy i opinie wyłącznie w sprawach określonych w ustawie. Opinie wydaje się w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

/podstawa prawna art.1 ust. 3 i art.13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm.)/

 

 

Działalność informacyjna, instruktażowa i szkoleniowa Izby jest prowadzona wyłącznie w zakresie objętym nadzorem i kontrolą i skierowana do nadzorowanych i kontrolowanych podmiotów.

/podstawa prawna: art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm./


Informację wytworzył: Redaktor, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Redaktor, Data wprowadzenia: 2006-03-24 13:21:13, Zatwierdził do publikacji: Redaktor, Data publikacji 2006-03-24 13:55:25, Ostatnia zmiana: 2006-03-24 13:59:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4737