Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

ogłasza rekrutację na wolne stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej

 

1. Miejsce wykonywania pracy: województwo pomorskie, a w szczególności teren powiatów: słupskiego, bytowskiego i lęborskiego.

 

2. Liczba etatów: 1 etat.

 

3. Wymagania niezbędne :

a) wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

b) prawo jazdy kat. B.

 

4. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na ww. stanowisku oraz umiejętność ich interpretacji, a w szczególności regulujących:

- działalność regionalnych izb obrachunkowych,

- działalność jednostek samorządu terytorialnego,

- gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,

- zamówienia publiczne,

b) znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Word i Excel,

c) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętność pracy pod presją czasu.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych
w szczególności z terenów powiatów:
słupskiego, bytowskiego i lęborskiego oraz innych terenów województwa pomorskiego zgodnie z udzielonym upoważnieniem,

b)   sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli z zachowaniem zasad
i standardów kontroli obowiązujących w regionalnych izbach obrachunkowych,

c)   przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z przeprowadzaną kontrolą,

d)   załatwianie spraw służbowych terminowo i rzetelnie zgodnie z przepisami prawa,

e)   wykonywanie innych czynności merytorycznych związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

a) w pierwszym etapie zostanie dokonana ocena dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych rozmowy kwalifikacyjnej,

b) wyłonienie kandydata odbędzie się w ramach drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)   życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

d)   oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,

 

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 23 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 127, str. 2)]”

 

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku lub przesłać drogą pocztową na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk lub drogą mailową  rekrutacja@gdansk.rio.gov.pl z dopiskiem : „Nabór na stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.” w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15:30.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

W procesie rekrutacji nie przysługuje postępowanie odwoławcze.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy i zostaną one zniszczone po upływie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

Prezes RIO w Gdańsku Luiza Budner - Iwanicka

 

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119 str.1 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 23 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 127, str. 2)), dalej zwanej jako „rodo”, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że:

1) Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk zwanej dalej jako „ADO” reprezentowanej przez Prezesa Izby.

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Dorota Żarska-Sacharczuk, tel. kontaktowy: 58 765-99-82; e-mail: iod@gdansk.rio.gov.pl.

3) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

4) dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA).

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

 

dnia 26 października 2018 roku.

Metadane

Źródło informacji:Naczelnik WKGF Rafał Kalkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2018-10-31 15:07:15
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2018-10-31 15:16:05
Ostatnia zmiana:2018-10-31 15:16:12
Ilość wyświetleń:140
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij