Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683144
od 25 stycznia 2005
Informacje » Zasady udostępniania informacji publicznej Wersja do druku

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (http://www.bip.gdansk.rio.gov.pl), jest bezpłatne.
 2. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 3. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane), a także poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji.
 4. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, pełnej nazwy oraz siedziby organu wydającego oraz sygnatury (oznaczenia) sprawy lub numeru uchwały.
 5. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do rozstrzygnięć nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz uchwał Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku obowiązku podania daty ich wydania, pełnej nazwy oraz siedziby organu wydającego oraz sygnatury (oznaczenia) sprawy lub numeru uchwały.
 6. Zgodnie z art. 23e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.poz. 2058 z późn. zm.), udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.
 7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci rozstrzygnięć nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku lub uchwał Składów Orzekających jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne rozstrzygnięcia).
 8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
2. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
 1. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
3. Informacje o przysługujących środkach prawnych
 1. Od decyzji Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy o dostępie do informacji publicznej), stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 2. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia złożonego odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Na podstawie art. 23g ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej obowiązuje wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku można pozyskać otwierając poniższy link:

 

Załączone dokumenty
  Wniosek_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej (55kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: 2015-05-08 11:39:27, Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2015-05-08 14:39:32, Zatwierdził do publikacji: Luiza Budner-Iwanicka, Data publikacji 2015-05-08 14:41:29, Ostatnia zmiana: 2016-06-13 12:48:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 878