Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Dostęp do takich informacji publicznych podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnicy skarbowej). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnianie informacji publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku następuje:

a)  poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.gdansk.rio.gov.pl. - dotyczy to w szczególności rozstrzygnięć nadzorczych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, opinii Składów Orzekających, danych statystycznych obrazujących działalność nadzorczą, wystąpień pokontrolnych z przeprowadzanych przez Izbę kontroli, najistotniejszych stanowisk, pism, wyjaśnień;

b)  na pisemny wniosek skierowany na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk, ewentualnie fax: 58 346-25-15, na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gdansk.rio.gov.pl lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP (dotyczy informacji publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej);

c)  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku podmiot obowiązany, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (podstawa prawna: art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, do której znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w zakresie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Osobom, które chcą uzyskać informację z zakresu działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zaleca się skorzystanie z załączonego poniżej formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej .

 

Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (450.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kierownik Biura Beata Futyma-Suska
Data utworzenia:2015-05-08 11:35:58
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2015-05-08 14:26:43
Opublikował:Luiza Budner-Iwanicka
Data publikacji:2015-05-08 14:38:25
Ostatnia zmiana:2019-01-08 15:06:07
Ilość wyświetleń:1809

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij