Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684188
od 25 stycznia 2005
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku » Składy Orzekające Wersja do druku

Do zadań składów orzekających należy:
 1. wydawanie nie później niż w ciągu miesiąca:
  • na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych,
  • opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
  • opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
  • opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
  • opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  • opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,
  • opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych oraz ich zmianach,
  • opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

 2. wydawanie w terminie 14 dni:
  • opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium
  • opinii w sprawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o nieudzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium.

Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do Kolegium RIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Wydanie negatywnej opinii o projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednakże organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty.

Negatywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż przed rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego.

O negatywnej opinii wydanej o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetów, Prezes Izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

 


Informację wytworzył: Zygmunt Bach, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-25 10:38:38, Zatwierdził do publikacji: Luiza Budner-Iwanicka, Data publikacji 2013-06-25 10:41:15, Ostatnia zmiana: 2015-03-06 11:08:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6700