Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683141
od 25 stycznia 2005
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku » Kolegium Izby Wersja do druku

Do wyłącznej właściwości Kolegium Izby należy:
 1. orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń w sprawach:
  • procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
  • budżetu i jego zmian,
  • zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
  • zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
  • absolutorium,
  • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

 2. ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.). tj.:
  • w razie niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego,
  • w razie nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 240a ustawy o finansach publicznych lub braku pozytywnej opinii Izby o tym programie,

 3. rozpatrywanie odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające,
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno - szkoleniowej Izby,
 5. uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby oraz ramowego planu pracy,
 6. przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,
 7. rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 8. opiniowanie kandydatów na członków Kolegium,
 9. wybór kandydata na Prezesa Izby,
 10. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Izby,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

Uchwały Kolegium Izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Kolegium Izby, a w sprawach odwoławczych w kwestiach związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu niejawnym.

 

 


Informację wytworzył: Zygmunt Bach, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-25 12:49:54, Zatwierdził do publikacji: Luiza Budner-Iwanicka, Data publikacji 2013-06-25 13:02:31, Ostatnia zmiana: 2015-03-06 11:07:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6299